Privacyverklaring

Privacyverklaring Bakker & Bouter Fysiotherapie

Ten behoeve van uw behandeling en de administratieve handelingen die daarbij horen, zijn wij genoodzaakt om diverse persoonsgegevens van u te registreren.
Bij de registratie daarvan zijn wij gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Ten behoeve van deze wet stellen wij u met deze verklaring op de hoogte van het doel, de wijze van opslag en de bewaartermijn van de gegevens en tevens geven wij aan welke gegevens wij van u verzamelen. In het geval van verstrekking van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers, andere (para)medische disciplines of anderszins vragen wij uw nadrukkelijke toestemming.

Welke gegevens verzamelen wij van u?
NAW gegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres
BSN nummer, geboorte datum, nummer legitimatiebewijs, gegevens van uw zorgverzekering
Gegevens uit fysiotherapeutische anamnese en onderzoek, inclusief vragenlijsten en meetinstrumenten en gegevens over de inhoud en het verloop van het behandeling.
Gegevens en verslagen van uw verwijzer of andere (para) medische hulpverleners die van belang zijn voor uw behandeling

Bent u verplicht tot het verstrekken van deze gegevens?
U beslist zelf of en welke gegevens wij van u mogen verzamelen. 
Helaas kunnen wij zonder de verstrekking van uw gegevens geen behandelplan voor u maken.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden gedurende de wettelijke termijn voor het bewaren van medische gegevens 15 jaar bewaard bij Bakker & Bouter fysiotherapie.

Beveiliging van uw gegevens
Uw gegevens verzamelen wij met het programma Fysioroadmap-online. Zij dragen zorg voor de beveiligde opslag van uw gegevens binnen de grenzen van de EU. Het software systeem is beveiligd tegen ongewenst gebruik middels een wachtwoord dat uitsluitend bij uw therapeut/onze medewerkers bekend is.

Uw rechten
U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
U heeft het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
U heeft het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
U heeft het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
U heeft het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
U heeft het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
U heeft het recht om eerder gegeven toestemming voor het verstrekken van gegevens aan derden in te trekken.
Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Dhr. J. Bakker is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG door Bakker & Bouter fysiotherapie. Dit is tevens de persoon die u kunt aanspreken bij twijfel of vermoeden tot oneigenlijk gebruik van uw gegevens. In geval van vragen en problemen, kunt u zich tot hem wenden. Twijfel of vermoeden van oneigenlijk gebruik van uw gegevens kunt u ook bij hem melden. De contactgegevens zijn als volgt: j.bakker@bakkerbouterfysio.nl of 0180-421654

U kunt zich met een klacht ook wenden tot de daarvoor bevoegde autoriteit. Dit is beschreven in ons klachtenreglement.
Ook heeft u het recht tot het indienen van en klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.